Vermeldingen volgens  § 5 TMG:

Hotel Restaurant Zur Traube 
Roßberg 28
53505 Altenahr

Contact:
Telefoon: +49 (0)2643 – 1554
Telefax: +49 (0)2643 – 900066
E-mail: info@hotelzurtraube.eu

Aansprakelijkheid voor inhoud
Ofschoon onze sites inhoudelijk met de grootste zorgvuldigheid worden samengesteld, kunnen wij geen niet garanderen dat de inhoud van de pagina’s juist, volledig en up-to-date is. Als dienstverlener zijn wij krachtens § 7 Al.1 TMG aansprakelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s, en wel volgens de algemene wetgeving. Krachtens  §§ 8 tot  10 TMG zijn wij als dienstverlener evenwel niet verplicht, om  informatie van derden die ons werd overgemaakt of die werd opgeslagen en die op een illegale activiteit wijzen te controleren of, naargelang de omstandigheden te onderzoeken. De verplichting tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie krachtens de algemene wetgeving wordt hierdoor niet aangetast. Een dergelijke aansprakelijkheid echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop men kennis heeft van een concrete inbreuk op de wettelijke bepalingen. Wanneer de desbetreffende inbreuken op wettelijke bepalingen bekend worden, wordt deze inhoud per kerende verwijderd .

Aansprakelijkheid voor de links
Onze aanbieding bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen enkele invloed hebben. Wij kunnen voor dergelijke vreemde inhoud dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is telkens de aanbieder of beheerder van de pagina’s aansprakelijk. De gelinkte pagina’s worden op het ogenblik van het linken gecontroleerd om te zien of ze mogelijke inbreuken op de wet bevatten. Op het ogenblik dat de pagina’s gelinkt werden,was er geen illegale inhoud zichtbaar. Zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk op de wet, is een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s echter niet haalbaar. Wanneer een dergelijke inbreuk bekend wordt, worden de desbetreffende links per kerende verwijderd .

Auteursrecht
De inhouden en werken die door de beheerders van de pagina’s op deze pagina’s vermeld worden zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Procedures van vermenigvuldigen, bewerken en verspreiden en op elke andere manier gebruiken van inhouden en werken die  buiten de grenzen van het auteursrecht vallen, zijn slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteurs, respectievelijk de opstellers. Het downloaden en kopiëren van deze pagina‘s is enkel toegestaan voor privé en niet voor commercieel gebruik. In zoverre de inhouden op deze pagina niet door de beheerder werden opgesteld, wordt rekening gehouden met het auteursrecht van derden . Zo worden de inhouden van derden als dusdanig gekenmerkt. Wanneer u toch een inbreuk op het auteursrecht mocht opmerken,  verzoeken wij u ons dat te willen melden. Wanneer dergelijke inbreuk bekend worden, zullen wij de desbetreffende inhouden per kerende verwijderen.

Gegevensbescherming
Het gebruik van onze website is normaal gesproken mogelijk zonder dat u persoonlijke gegevens moet opgeven. In zoverre er op onze pagina’s persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld de naam, het adres of het e-mailadres) gevraagd worden, gebeurt dit, in zoverre mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop, dat de gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Een absoluut waterdichte bescherming van de gegevens, zodat derden er geen toegang toe zouden hebben is niet mogelijk.

Het gebruik door derden van de in het kader van de  impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het overmaken van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen is daarmee uitdrukkelijk in strijd met de wet. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te zetten wanneer er ongevraagde reclame wordt toegezonden,  bijvoorbeeld door middel van spam.